Betalkontroll & P27

Vad är P27

P27 Nordic Payments Platform är en nordisk satsning där målet är att skapa en gemensam modern och framtidssäkrad infrastruktur för betalningar i Norden. Det är ett bankgemensamt projekt där syftet är att främja handeln inom och mellan de nordiska länderna bland annat genom att möjliggöra betalningar i realtid över gränserna.

Filkommunikation

Bankgirots filformat kommer att ersättas av filformat enligt standarden ISO 20022:

Filer till banken

När P27 införs ska ISO 20022 användas som filformat för betalningsfiler. Redan nu finns möjlighet att byta till denna formatstandard och därmed förbereda er för en smidig migrering. Fördelen med ISO 20022 som filformat är att det kan användas för alla typer av betalningar, till exempel svenska betalningar, internationella betalningar och även löner.

Avstämning

Även betalningar till bankgiro/postgiro-nummer utförs som konto-till-konto-betalningar och återredovisas per konto med bankgiro/postgiro-nummer (alias) som referens. Detta innebär att avstämningsfunktioner i systemen kan behöva justeras, eftersom tidigare återrapportering ofta baserats på bankgiro-nummer.

Referensinformation som medföljer betalningen blir mer omfattande och av högre kvalitet. Mer referensinformation kan anges av avsändaren och all information följer med betalningen till mottagaren. Både rutiner och system kan behöva anpassas för att till fullo utnyttja detta.

Filkommunikation direkt med Bankgirot stängs ner

I samband med att Bankgirot ersätts av P27 behöver du som har direkt filkommunikation med Bankgirot (vanligen BGLink) ändra din lösning. All kommunikation ska i fortsättningen ske via bankerna. Om du inte redan har en kommunikationslösning hos din bank behöver detta etableras.

Nytt filformat enligt ISO-standard 

I samband med övergången till P27 är det den moderna och internationellt etablerade formatstandarden ISO 20022 som ska användas för betalningsfiler. Den kommer att ersätta de lokala filformat som till stor del används för inhemska betalningar/betalningsinformation i Sverige, till exempel LB, KI och BGMax.

De första gamla filformat som banken kommer att fasa ut är LB, KI och UTLI/SISU, vilket sker under Q1 2022.

Hantering av kreditnotor

Som en konsekvens av bytet till ISO 20022 och Nordic Payment Councils NPC:s regelverk förändras hanteringen av kreditnotor. Ett betalningsuppdrag behöver i fortsättningen ha ett positivt belopp. Det innebär att enstaka kreditnotor inte kan skickas in i banksystemet. Kreditnotor kan fortfarande utgöra en del av en betalning men bevakning och avräkning måste hanteras av ditt eget system. Om kreditnotor ingår i en betalning får de alltså inte resultera i att betalningsbeloppet blir noll eller negativt.

Mer omfattande referenser

Den nya standarden gör det möjligt att ha mer omfattande och strukturerade referenser. Detta kan både avsändande och mottagande part ha glädje av. Som betalningsmottagare kan förändringarna innebära att man behöver se över sina system och rutiner för avstämning av reskontror och bankkonton.

P27-kompatibla affärssystem

De flesta av ovanstående förändringar är inom områden som normalt hanteras av, och därmed påverkar, ditt affärs- eller ekonomisystem. Det är därför viktigt att du snarast börjar undersöka hur pass ”P27-kompatibelt” ditt system är.

Hanterar systemet redan i dagsläget kommunikation enligt ISO 20022-standarden är troligen anpassningsbehovet begränsat. Om leverantören inte kan säkerställa en anpassning eller om ett egenutvecklat system används, bör du överväga att byta system.